The ASEAN Way (เพลงประจำอาเซียน)

The asean way.wmv

 รวมเทียนไทยสู่อาเซียน.mpg

11เพลงประจำ อาเซียน เกาะกระแส การประชุมอาเซียน

เส้นทางสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 4 ประตูสู่ AEC ปี 2558

Advertisements